Het platform

Samen voor een gezond Arnhems cultuurΒ­klimaat

Het Platform Amateurkunst Arnhem is een samenwerkingsverband van en voor alle aanbieders van amateurkunsteducatie en -participatie in de gemeente Arnhem. Het platform behartigt de belangen van (zzp) amateurkunstaanbieders en brengt kansen, problemen en behoeften in kaart. De betrokkenheid van de deelnemers en het onderling delen van ervaringen en meningen is hierin onmisbaar: een groeiend en actief netwerk behaalt waardevolle resultaten.

Het Platform Amateurkunst Arnhem…

 • zet zich in voor Γ­edere Arnhemse aanbieder van educatie en participatie
 • richt zich op elke kunstdiscipline
 • stimuleert ontmoeting en kennisdeling tussen de aangesloten leden
 • zorgt voor een zichtbaarder amateurkunstenaanbod in de stad

De waarde van amateurkunst voor de leefbaarheid in Arnhem
Amateurkunst is essentieel voor de leefbaarheid en het welzijn in de wijken. Het heeft naast de grote culturele waarde ook een belangrijke maatschappelijke, sociale en economische functie.
Laagdrempelige en betaalbare deelname aan alle vormen van theater, muziek, dans, literatuur en beeldende kunst verhoogt de betrokkenheid van de inwoners en de leefbaarheid van onze stad.

De cultuurpiramide: Geen top is stabiel zonder een sterke basis!

Zonder amateurkunstbeoefening in de stad hebben de topinstellingen geen bestaansrecht. Een gezond fundament van amateurkunstenaanbod op scholen en in de stad geeft de kunstopleidingen, verenigingen, theaters, musea en podia hun beoefenaars, studenten, leden, artiesten, kunstenaars Γ©n publiek! Kleine, grote Γ©n topinstellingen maken onderdeel uit van de culturele keten, en zijn afhankelijk van elkaar. Amateurkunst is het startpunt voor kennismaking, inspiratie, participatie, educatie en professionalisering in de culturele keten.

 • Meer ontmoeting
  Ontmoeting inspireert.
  Β TijdensΒ platformmeetingsΒ versterkt het uitwisselen van ervaringen, kennis, meningen en behoeften het netwerk en professionaliteit.
 • Meer ruimte creΓ«ren voor amateurkunst
  De Gemeente ontwikkelt de komende jaren enkele omvangrijke cultuurcentra inΒ Arnhem-Zuid. Het daarnaastΒ creatief realiseren en investeren in kleinschaligere locatiesΒ zal de spreiding, toegankelijkheid en deelname aanΒ amateurkunstaanbod inΒ de wijken van Zuid versterken.
 • Meer samenwerking met culturele instellingen
  Overleg met professionele instellingen, podia, expo-ruimtes, theaters en de gemeente over deΒ betaalbaarheidΒ van hun ruimtesΒ moetΒ leiden tot meer gebruik door lokaleΒ amateurkunstaanbieders en kunstenopleidingen.
 • Wat heeft het Platform Amateurkunst nodig?
  ContinuΓ―teit, groei, zichtbaarheidΒ enΒ betrokkenheidΒ van de leden van Platform Amateurkunst zorgt voor eenheid en een sterk, helder geluid waar de gemeente Arnhem op kan anticiperen.Β EenΒ structurele gemeentelijke ondersteuningΒ is hierbij onmisbaar.

 • Een grotereΒ zichtbaarheid: offline onderling Γ©n online naar de Arnhemse bewoners.
 • Netwerkmeetings,Β nieuwsvoorziening, koppeling met andere aanbieders en culturele en maatschappelijke instellingen.
 • Stimuleren vanΒ innovatie,Β professionaliseringΒ enΒ samenwerkingenΒ in het culturele veld, door kennisdeling en een groeiend netwerk.
 • Vertegenwoordiging naar het cultuurbeleid: concrete en gemeenschappelijke input en standpunten vanuit de platformleden leidt tot een concreet en helder zicht op de ontwikkelingen en actuele behoeften. Hierover wordt de Gemeente Arnhem met regelmaat geΓ―nformeerd.

 • Amateurkunst op de arnhemse politieke kaart
  Twee raadsvergaderingen stonden in het teken van de inhaalslag die de amateurkunst in Arnhem nodig heeft, de huisvestingsproblematiek en de bijkomende voorwaarden die de amateurkunst spoedig verder moet helpen. Er is extra aandacht voor de wijken in Arnhem-Zuid.
 • Constructief gesprekspartner van de gemeente arnhem
  Over actuele thema’s als huisvesting, fair pay, subsidies en de inflatie- en energiecrisis is nauw overleg met de Gemeente Arnhem.
 • Aansluiting bij het cultuur netwerk arnhem (cna)
  Het Platform neemt deel aan het regelmatig overleg tussen vijftien prominente culturele instellingen in onze stad.
 • Ontwikkeling nieuwe website
  Een nieuwe website gaat dienen als landingsplaats voor zowel beoefenaars als aanbieders van de amateurkunsten. Een helder overzicht waarin aanbod, zichtbaarheid, actualiteit en ondersteuning belangrijke aspecten zijn.